Czy w Plewiskach powinien powstać targ owocowo-warzywny?

Znamy wyniki badań archeologicznych w Plewiskach

Znamy wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych na terenie budowy nowej szkoły podstawowej w Plewiskach. Badania rozpoczęto w 2015 r., na przełomie czerwca i lipca i objęły powierzchnię 31,6 arów. Zarysy obiektów archeologicznych były dobrze widoczne na tle calca, który stanowiła pomarańczowo-żółta glina.

W trakcie prowadzonych prac zarejestrowano 53 obiekty archeologiczne, pozyskano 2362 fragmenty ceramiki, 1665 kości zwierzęcych pokonsumpcyjnych, 162 bryłki polepy, 5 odłupków krzemiennych, 4 kabłączki skroniowe, 11 haków żelaznych, 2 przęśliki gliniane, 5 noży żelaznych, 2 rozcieracze kamienne, 6 gwoździ żelaznych, fragment ostrza siekiery, grot żelazny, sierp żelazny, 81 fragmentów dysz glinianych. Znaleziono również 1192 bryłki żużlu oraz rudy żelaza.

Zarejestrowane obiekty należy łączyć z osadnictwem wczesnośredniowiecznym.

Na stanowisku w przeważającej mierze występowały jamy o bliżej nieokreślonej funkcji. Drugą grupę pod względem liczebności stanowiły jamy posłupowe. Sporą grupę obiektów stanowiły paleniska. Odkryto również kilka półziemianek o nieznanym przeznaczeniu. Możliwe, że jeden z obiektów pełnił funkcję mieszkalną.

Znaleziska mogą potwierdzić tezę, że na stanowisku odkryto osadę, tzw. rudników, gdzie zajmowano się jedynie pozyskiwaniem żelaza. Wydaje się, że zbadana część stanowiska miała charakter osadniczy i stanowiła zaplecze gospodarcze dla ludności zajmującej się pozyskiwaniem żelaza z rudy darniowej.

Określenie chronologii śladów umożliwia liczny materiał ruchomy. Materiał ceramiczny pozyskany z wnętrza obiektów ma charakter bardzo jednorodny, fragmenty skorup pochodzą z naczyń całkowicie obtaczanych na kole garncarskim. Motywy zdobnicze występujące na naczyniach są zestandaryzowane. Ornament występuje w postaci dookolnych żłobków, niekiedy z wielokrotną kombinacją linii falistych wykonanych kilkuzębnym grzebieniem, znajdujących się w górnej partii brzuśca. Występują również w połączeniu z ukośnymi lub soczewkowatymi nacięciami. Ceramikę można datować od połowy XII do połowy XIII w.  Materiałem pozwalającym na uściślenie datowania są odkryte dwa kabłączki skroniowe. Pojawił się one w XII w. i używane były do początku XIV w. Na podstawie materiału można wnioskować, że osada mogła funkcjonować od połowy XII do połowy XIII w., ze szczególnym uwzględnieniem 1 połowy XIII w. Wykopaliska zdają się potwierdzać również tezę, że osada miała swoją kontynuację w stronę torów kolejowych. Możliwe jest, że w tej części znajdowała się część mieszkalna lub związana z dalszą obróbką żelaza.

Pierwsza wzmianka o Plewiskach w źródłach pisanych pojawiła się w dokumencie księcia Władysława Odonica z 1237 roku. 18.10.1335 roku nastąpiła lokacja wsi Plewyscze (tak brzmiała pierwotna nazwa Plewisk). Akt lokacyjny nadał biskup poznański Jan Łodzia zwany również Janem z Kępy. Wieś została przekazana do zasiedlenia na prawie niemieckim Pawłowi i Michałowi, pierwszym sołtysom Plewisk. Polegało to na wyznaczeniu ścisłych granic gruntów, przeprowadzeniu regularnego podziału pól, tworzeniu wsi o zwartej zabudowie. Była to typowa osada służebna.. Ostatnie odkrycia uprawdopodobniają tezę, że Plewiska były jedną z wielu osad należących do księcia Odonica, który  przez cały swój dorosły wiek toczył rozliczne wojny ze swoim stryjem Władysławem Laskonogim.

Książę Władysław Odonic zmarł 5 czerwca 1239 i został pochowany w katedrze w Poznaniu.


źródło:naszglospoznanski.pl, plewiska.net

Komentarze

park rekreacyjny w Plewiskach

2017-09-21

Rusza pierwszy etap budowy parku rekreacyjnego przy ul. Zielarskiej w Plewiskach. Koncepcja na zagospodarowanie tego terenu była uzgadniania z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych jeszcze w ubiegłym roku. W pierwszym etapie, który ma się zakończyć w grudniu, w parku powstaną alejki spacerowe, stacja street work out oraz miejsca parkingowe. Wprowadzona zostanie zieleń parkowa z oświetleniem. Etap drugi, przeznaczony do realizacji w 2018 r. to przede wszystkim budowa trawiastego boiska do piłki nożnej, kolejne alejki, nasadzenia i stacja street work out. Prace od połowy września będzie wykonywać Grupa Hydro Mosina.

Plewiska to najliczniej zamieszkiwana wieś w Gminie Komorniki, dlatego cieszymy się, że nasze starania o kolejny teren zielony w tej gęstej zabudowie przynoszą efekty. Zależy nam, by wspólnie z mieszkańcami stwarzać przestrzeń do aktywnego spędzania czasu, spacerów i odpoczynku.

W bezpośrednim sąsiedztwie parku znajduje się plac zabaw z boiskiem wielofunkcyjnym. Trwają też prace projektowe dla budowy ścianki do tenisa ziemnego, która już niedługo powstanie u zbiegu ulic Zielarskiej i prof. J. Kozłowskiego.
 
Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.